Om oss

Etableringar i vindens riktning

Ramström AB är ett familjebolag och startade som ett rederi i Norrland 1876.

Fr Ramström AB grundades i Härnösand år 1876 som ett lokalt rederiföretag med ångbåtstrafik. Så småningom startades klareringsverksamhet inom sjöfarten och försäljning av förbrukningsvaror till industrin. Verksamheten indelades i en sjöfartsavdelning och en handelsavdelning.

Sjöfartsavdelningen utvecklades väl och för såväl gods- som passagerartransporter fick Ramström under 1900-talets början en stark ställning utmed den norrländska kusten.

Även om sjöfartsavdelningen under lång tid svarade för den större delen av rörelsen, kom handelsavdelningen med åren att få en allt väsentligare roll för företagets utveckling. Under 1920-talet minskade sjöfarts-
verksamheten efterhand genom stark konkurrens från järnvägar, lastbilar och bilar. Däremot utvecklades försäljningen av industriprodukter alltmer positivt.

På 1930-talet etablerades flera agenturer från utländska tillverkare. Ett kontor öppnades på Kungsgatan i Stockholm 1937. Vid krigsslutet 1945 hade svensk industri stort behov av importvaror av skilda slag och Fr Ramström expanderade kraftigt tack vare sina utlandskontakter. Starka agenturer erhölls inom de transmissions- och processtekniska områdena. På gruv- och verktygssidan startades viktiga verksamheter i Norrland med nya agenturer.

Företaget har successivt fått ett allt bredare program av maskiner, system och utrustningar från tillverkare i olika delar av världen. Kontor öppnades i Luleå 1960 och i Malmö 1973. ISO 9002-certifiering erhölls 1997.

2005 startades dotterbolaget Fr Ramström Vind AB med mål att på lämpliga platser uppföra och på lång sikt äga vindkraftverk.

Under 2011 överläts Fr Ramström Transmission AB till Addtech Nordic AB och rörelsen i Fr Ramström Process AB till Christian Berner AB.